Kvalitetspolicy

HKScan Sveriges utgångspunkt för kvalitetspolicyn är att konsumenter, kunder och anställda både ska uppleva och konstatera att vi levererar produkter av hög kvalitet. Kvalitetsmålen uppnås genom att hela företaget arbetar på ett positivt och engagerat sätt. Affärsledningen ansvarar för att skapa de rätta förutsättningarna. Affärsledningens personliga och synliga engagemang skapar drivkraft till ständig kvalitetsutveckling samt till ett kvalitetssystem som är förankrat i hela organisationen.

Kvalitet är varje medarbetares angelägenhet och alla är skyldiga att reagera på och rapportera avvikelser. Det är kvalitetsavdelningens ansvar att utveckla system och följa upp kvalitetsnivån.
 
Kvalitetsverksamheten skall med hjälp av våra ledord affärsmässighet, delaktighet och enkelhet se till att:

  • Våra kvalitetsprodukter levereras i rätt tid.
  • Vi alltid har kännedom om våra kunder och konsumenters krav och önskemål.
  • Vi genom kvalitetssystemens styrning säkerställer att våra produkter uppfyller kundernas och konsumenternas förväntningar.
  • Vi genom regelbunden mätning, uppföljning och utvärdering av nyckeltal driver förbättringsarbetet framåt. Detta bidrar till att våra produkter är omtyckta och att vi är en efterfrågad leverantör.
  • Att medarbetarekompetens och engagemang utvecklas för att kunna vara en aktiv del i kvalitetsarbetet. Målen kan endast nås genom goda insatser från alla medarbetare.
  • Kvalitet och konkurrenskraft erbjuds kunden genom systematiska och ständiga förbättringar. Vi organiserar arbetet efter ISO 9000 och BRC som är internationellt etablerade system inom livsmedelsindustrin. Genom att ha tydliga arbetsformer och god ordning skapar vi en effektiv styrning av kvaliteten.
  • Vi är uppdaterade på nya kvalitetsledningssystem och anpassar oss snabbt när förändringar krävs.