Miljö och Klimat

För oss på HKScan Sweden är det viktigt att ta ansvar för miljön och att hela tiden arbeta med att minska vår påverkan. HKScan Sweden har som mål att från år 2003 till 2020 minska klimatutsläppen med 50%, målet är satt i absoluta tal för att spegla företagets totala utsläpp. I klimatmålet ingår scope 1, scope 2 och tjänsteresor, inköpta intransporter samt produktion och distribution av energi-och fordonbränslen i scope 3.

Vi har arbetat med dessa frågor i många år och har bland annat årliga miljömål per anläggning. Vi är även medlemmar i Hagainitiativet, där tanken är att minska näringslivets klimatpåverkan. Vi ser det som en möjlighet att ytterligare förbättra vårt klimatarbete genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte med övriga företag. 

Hur ska klimatmålet nås?

Genom energieffektivisering, minskad användning av fossila bränslen och hållbara val av energikällor minskas klimatpåverkan på produktionsanläggningarna. Arbetet med ständiga förbättringar fokuserar på val av förpackningar, transporter och kopplar ihop detta med de positiva ekonomiska resultat som uppnås. HKScan bygger kompetens och skapar förståelse hur ett hållbarhetsarbete leder till ökad lönsamhet genom detta. Genom intern kommunikation skapas delaktighet så att alla känner till och vill bidra till klimatmålen.